Procedure expertisecentra

De NFU heeft van VWS de opdracht gekregen om een aanwijzingsprocedure voor nationaal erkende expertisecentra in Nederland te ontwikkelen en uit te voeren. De NFU werkt hierbij voor de inbreng van het medisch-wetenschappelijke perspectief en Europese inbedding nauw samen met Orphanet Nederland, en voor de inbreng van het patiëntenperspectief met de VSOP. Hierbij treedt de VSOP ook op als intermediair namens patiëntorganisaties die geen lid zijn van de VSOP. Het einddoel is om te komen tot een adequaat overzicht van erkende expertisecentra op het gebied van zeldzame aandoeningen in Nederland: welke specifieke expertise is waar te vinden?

Korte schets van de beoordelingsprocedure
Kandidaat expertisecentra worden getoetst vanuit twee perspectieven: door referenten (inhoudelijk experts, zorgprofessionals) en door betrokken patiëntenorganisaties. Beide partijen zullen beoordelen of een kandidaat expertisecentrum voldoet aan de criteria (17 criteria in 7 hoofdthema’s ) die hiervoor gesteld zijn door de EUCERD en het NPZZ. Beiden brengen hun beoordeling als advies uit aan een onafhankelijke beoordelingscommissie, welke in een beoordelingsvergadering zal besluiten of een expertisecentrum al dan niet in aanmerking komt voor erkenning door VWS. De eindbeoordeling van de beoordelingscommissie wordt aan de getoetste centra bekendgemaakt en wordt tevens voorgelegd als advies aan de minister.

Klik hier voor de schematische weergave van de beoordelingsprocedure.

Samenstelling beoordelingscommissie
De onafhankelijke beoordelingscommissie bestaat uit:

  • Prof. dr. Steven Lamberts (voorzitter)
  • Dr. Cor Oosterwijk (vertegenwoordiger van het patiëntenperspectief)
  • 1 à 3 wisselende Orphanet WAR-leden
  • Dr. Wendy van Zelst-Stams (projectleider)
  • Dr. Nathalie Bovy (secretaris)

Herbeoordeling expertisecentra voor zeldzame aandoeningen met een voorlopige erkenning
In de loop van 2015 zijn totaal zo’n 400 kandidaat expertisecentra voor zeldzame aandoeningen getoetst op basis van een duidelijk omschreven set internationale criteria, volgens een daartoe door de NFU ontwikkelde standaard beoordelingsprocedure. De uitkomst hiervan was dat de helft van de kandidaat centra op basis van het advies van de beoordelingscommissie erkend is door de minister van VWS voor een periode van 5 jaar. Daarnaast is een kwart van de centra (voor een deel van de aandoeningen) door de minister voorlopig erkend voor 1 jaar, aangezien voor een beperkt aantal aspecten nog niet aan de criteria voldaan werd.

Voor deze centra is er nu de mogelijkheid een aanvraag tot herbeoordeling in te dienen.
Klik hier voor de procedure herbeoordeling.
Klik hier voor het vast format dat wordt ingevuld door het expertisecentrum.

Naar alle waarschijnlijkheid zal er in het najaar van 2016 duidelijkheid zijn over de vervolgprocedure. Dit betekent dat er pas in 2017 weer kandidaatcentra getoetst kunnen worden. Nadere berichtgeving volgt zodra die beschikbaar is.

De lijst erkende expertisecentra tweede tranche, de lijst expertisecentra eerste tranche. De eerste tranche is ook in te zien op expert centres en op www.erfelijkheid.nl, de tweede tranche volgt daar spoedig.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2017