Meet and Greet Citrienfonds 2016

In 2016 vond de Meet & Greet plaats op vrijdag 25 november 2016 van 9.00 tot 17.00 uur in Utrecht.

Programma
  9.00 uur      Ontvangst
  9.30 uur      Aanvang workshops sessie 1
10.30 uur      Pauze
11.00 uur      Aanvang workshops sessie 2
12.00 uur      'Walking lunch’ en informatiemarkt
13.30 uur      Resultaten en voortgang (plenair)
16.00 uur      Borrel

Dagvoorzitter
Drs. Cathy van Beek, MCM, voorzitter NFU-Regiegroep Citrienfonds, lid Raad van Bestuur Radboudumc

Workshops
Samen beslissen binnen de oncologische zorg
In de zorg voor oncologiepatiënten blijkt dat de genomen behandelkeuze niet altijd overeenkomt met de behandelwens van de patiënt. Naarmate de behandeling van de patiënt vordert, en zeker als beter worden niet meer mogelijk is, kunnen keuze en wens steeds verder uiteen lopen. Daarom is het van belang om gedurende het hele behandeltraject hierin een goede balans te vinden. Het inbouwen van expliciete momenten om de voorgestelde behandeling en het belang ervan, de wensen en keuzes van patiënten te bespreken, zouden hierin evenwicht kunnen brengen. Deze momenten worden time-outs genoemd. Het is de bedoeling dat tijdens deze time-outs de wens van de patiënt (beter) in de behandelkeuze wordt meegenomen en hierbij ook de huisarts betrokken wordt, aangezien deze de patiënt doorgaans goed kent. In Nederland zijn al vele initiatieven gestart met time-out en shared decision making als onderwerp. In het vervolg hierop gaat het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland, als onderdeel van het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken, aan de slag om het onderwerp landelijk vorm te geven.

Dit project wordt onder leiding van dr. Art Vreugdenhil, internist-oncoloog/hematoloog (Maxima Medisch Centrum) uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en overkoepelende patiëntenverenigingen zoals Leven met Kanker en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Let op! Deze workshop duurt van 9.30 tot 12.00 uur (sessie 1 en 2). Deelname vanaf 11.00 uur (na de pauze) is mogelijk.

Oncologische netwerken en mededinging? Geen probleem!
Om goede oncologische zorg voor iedere patiënt bereikbaar en betaalbaar te houden, is een andere manier van organiseren nodig. Het programma Naar regionale oncologienetwerken stimuleert een ingrijpende wijziging van de organisatie van de oncologische zorg in Nederland. Zorgprofessionals van verschillende instellingen werken toenemend samen in regionale netwerken rond verschillende diagnosegroepen, aan de hand van afgesproken protocollen. Het uiteindelijke doel: betere behandelresultaten, meer doelmatigheid en kosteneffectiviteit. De netwerken zorgen voor regie en afstemming over de samenwerking in diagnostiek en behandeling voor de aan hen toevertrouwde patiënten.
Maar hoe verhouden de oncologienetwerken zich tot de regelgeving en de concurrentie op de zorgmarkt? En wat is de rol van de NZa en ACM hierin?
Mede door versoepelde richtlijnen van de ACM vormt het mededingingsaspect geen obstakel meer voor de vorming van zorgnetwerken in de oncologie. Maar kloppen hier beeld en realiteit? 

Voorzitter: dr. R.W.L. (Ronald) Spanjers, lid Raad van Bestuur IKNL

Oncologische netwerken en financiering
Voor goede oncologische zorg is het noodzakelijk dat zorgprofessionals samenwerken over de grenzen van instellingen heen. Daarbij is onderlinge afstemming over de zorgtrajecten, multidisciplinaire besluitvorming, heen- en terugverwijzen en efficiënte informatieuitwisseling nodig. In het hele land zien we regionale samenwerkingsverbanden ontstaan waarbinnen deze samenwerkingsaspecten worden meegenomen en geformaliseerd. Daarbij ontstaan vaak vraagstukken rond registratie/declaratie en financiering. In deze workshop willen we samen met u de financieringsaspecten van samenwerkingsvormen verkennen in relatie tot wenselijke kwaliteit van zorg.

Registratie aan de bron
Registreren aan de bron betekent dat zorginformatie tijdens het zorgproces, op basis van (inter)nationale standaarden, eenduidig wordt vastgelegd. De informatie kan dan hergebruikt worden voor zorgverlening, kwaliteitsregistraties, onderzoek, etc. Zo wordt de overdracht tussen zorgverleners eenduidiger, completer en beter van kwaliteit. Op termijn kunnen zorginstellingen bovendien de kwaliteit van hun zorg beter in de gaten houden en kunnen patiënten meer de regie houden over hun eigen zorg.

In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met de principes van het eenmalig en eenduidig registreren aan de bron.

Voorzitter: ing. Joyce Simons, MCM, programmaleider Registratie aan de bron

Let op! Deze workshop duurt van 9.30 tot 12.00 uur (sessie 1 en 2).

Baat het niet dan schaadt het wel
Iedere arts en verpleegkundige weet dat het onnodig langer laten zitten van een katheter niet goed is, maar toch heeft 21-56% van de patiënten met een urinekatheter en 25-56% van de patiënten met een infuus geen juiste indicatie. Het niet inbrengen en tijdig verwijderen van urinekatheters is volgens internationale richtlijnen dan ook de belangrijkste preventiemaatregel voor katheter-geassocieerde urineweginfecties. Doel is door middel van een deïmplementatiestrategie dit te realiseren. Tijdens deze workshop worden met uw hulp de uitdagingen van deïmplementeren op papier en in de praktijk in kaart gebracht.

Voorzitter: Dr. R.B. Kool, senior onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc

Ken uw patiënt
In hoeverre zijn patiënten in staat om informatie uit digitale systemen, zoals apparatuur voor zelfmetingen, te duiden? Wat weten we van het opleidingsniveau van gebruikers, en welk deel van hen is effectief analfabeet en heeft lage gezondheidsvaardigheden? Antwoord op deze en andere vragen is nodig omdat dit voor een groot deel bepaalt of mensen informatie uit e-Health systemen kunnen inzetten voor het managen van hun eigen zorg- of ziekteproces.

Voorzitter: prof. dr. Erik Buskens, hoogleraar Health Technology Assessment, UMC Groningen

Dialoog over kwaliteit: effectief sturen op de kwaliteit van zorg, hoe doet u dat?
Deze workshop gaat over de wijze waarop een Raad van Bestuur effectief kan reflecteren en sturen op de kwaliteit van de patiëntenzorg. Op welke manier selecteren bestuurders met zorgprofessionals de meest relevante informatie over kwaliteit en veiligheid? En welke rol spelen patiënten hierbij? De interactieve workshop gaat over twee aspecten:
1. De principes voor het maken van keuzes voor de juiste kwaliteitsinformatie.
2. De wijzen waarop Raden van Bestuur sturen op kwaliteit en veiligheid.
Over deze aspecten krijgt u internationale en Nederlandse goede voorbeelden gepresenteerd. Daarbij willen we de deelnemers uitnodigen om hun ideeën en ervaringen op dit gebied met ons te delen.

Voorzitter: prof. dr. ir. Kees Ahaus, hoogleraar healthcare management en directeur expertisecentrum Healthwise, Rijksuniversiteit Groningen, verbonden aan het UMC Groningen.

Plenair programma (van 13.30 tot 16.00 uur)
Tijdens het plenaire middagprogramma geven verschillende programma’s van het Citrienfonds een update van de stand van zaken en de behaalde resultaten tot nu toe. Zo wordt onder andere de Beter-Niet-Doen-Lijst met ruim 1400 onnodige zorghandelingen gepresenteerd.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018