VIP documenten

Handreiking proeftuinen VIP
Verpleegkundige Innovatie & Positionering

Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen leveren, worden er andere eisen
gesteld aan het profiel van verpleegkundigen en is een duidelijk onderscheid in mbo- en hbo-taken nodig. Daarom heeft de overheid beroepsprofielen gemaakt voor beide niveaus. Met die beroepsprofielen gaan we in proeftuinen ervaring opdoen. Daarover gaat deze handreiking.
Download NFU Handreiking proeftuinen VIP pdf

Veelgestelde vragen functieprofielen verpleegkundigen
Download Veelgestelde vragen functieprofielen verpleegkundigen pdf

Visie NFU op academische verpleegkundige zorg 
Download Visie NFU op zorg pdf

Samenvatting opbrengst invitational conference Verpleegkundige zorg in 
In oktober 2016 vond een invitational conference plaats met als onderwerp verpleegkundige zorg in umc’s. 
Download Invitational Conference pdf

Twee concept werkprofielen – umc-verpleegkundige mbo- en hbo-niveau 
In deze bijlage zijn opgenomen de concept-werkprofielen van de umc-regieverpleegkundige en de umc-verpleegkundige. 
Download Twee conceptwerkprofielen - umc pdf

Kader voor de proeftuinen in umc’s 
Dit document schetst het kader waarbinnen de proeftuinen draaien, met onder andere aandacht voor verwachte opbrengsten en voorwaarden.
Download Inhoudelijk kader proeftuinen pdf

Checklist proeftuinen en tijdpad 
Een handig hulpmiddel bij de voorbereiding en uitvoering van de proeftuinen is een checklist. We geven in deze bijlage alvast een voorzet voor zo’n checklist, met de belangrijkste activiteiten. Ook is het tijdspad voor de proeftuinen in schema gebracht. Bij dit tijdspad dient opgemerkt te worden dat sommige umc’s later starten en dat proeftuinen dus soms doorlopen tot uiterlijk juli 2019. 
Download Checklist proeftuinen en tijdpad pdf

Competentielijst Radboudumc 
Uitwerking competenties van verpleegkundige en regieverpleegkundige, door Radboudumc. Deze informatie is zeer bruikbaar in de proeftuinen. De concept-werkprofielen zijn vertaald in competenties, waarmee het onderscheid en de samenhang tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen in de praktijk helder wordt. De verpleegkundigen hebben hierin meegedacht, terwijl de afdeling HRM hierin ondersteuning heeft geboden.  
Download Competentielijst Radboudumc pdf

Effectmeting 
In deze bijlage zijn vragenlijsten opgenomen waarmee de effecten van de proeftuinen gemeten kunnen worden. De vragen richten zich op drie niveaus: de patiënt, de professional en de organisatie. Invullen van de vragenlijst duurt maximaal een kwartiertje. Uiteraard kunnen de umc’s zelf vragen aan de lijst toevoegen. 
Download Effectmeting pdf

Indicatoren om zorgzwaarte te meten (complexiteitindicator) 
Instrument van VU medisch centrum waarmee de complexiteit van zorg geïndiceerd kan worden. Dit instrument is in ontwikkeling. Vanuit het principe ‘van elkaar leren’ zijn reacties op dit instrument welkom. Deze bijlage bestaat uit de volgende 5 documenten:

Poster totaaloverzicht verpleegkundigen 
Informatie over initiële opleiding, vervolgopleiding en leeftijd van verpleegkundigen in de umc’s.
Download Poster totaaloverzicht verpleegkundigen pdf

Plan van aanpak MUMC 
Plan van aanpak proeftuin mbo- en hbo-verpleegkundigen.
Download Proeftuin MUMC pdf


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018