Verpleegkundigen in de umc’s

Voor de vervolgaanpak van toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging heeft een NFU-werkgroep een conceptwerkprofiel mbo-verpleegkundige en een concept-werkprofiel hbo- ofwel regieverpleegkundige opgesteld.

Hierbij is naar het rapport Terpstra I gekeken en ook naar de opbrengst van de eerste Invitational Conference op 27 oktober 2016. Daarbij stond centraal wat patiënten en de zorg voor hen in een umc kenmerkt en wat dit voor verpleegkundigen betekent.

De conceptwerkprofielen werden in de acht umc’s besproken als opmaat naar de tweede Invitational Conference op 22 mei jl. Deze conferentie is gericht op validering van de conceptwerkprofielen en het creëren van draagvlak bij de beroepsgroep.

De volgende stap is om de werkprofielen toe te passen in proeftuinen. Daarbij wordt onderzocht hoe een afdeling tot een werkbare en goede mix kan komen van twee soorten verpleegkundigen. Voorafgaand aan de start van de proeftuinen wordt een kader ontwikkeld met kernvragen, relevante aspecten en afstemming over verdeling per umc. Op basis van de bevindingen in de proeftuinen, wordt bezien of de conceptwerkprofielen aanpassing behoeven. Het sluitstuk van het project bestaat uit de formulering van nieuwe normfuncties en de waardering ervan. Hierover zal ook overleg plaatsvinden tussen de NFU en de werknemersorganisaties.

Om inzicht te krijgen in de kenmerken van het huidige personeelsbestand is een ‘foto’ gemaakt van de verpleegkundigen in de umc’s. Hierbij keek men onder andere naar de initiële opleiding, de vervolgopleiding en de leeftijd. De uitkomsten zijn gepresenteerd op de 'Invitational Conference' in mei. Als de overgangsregeling bekend is zal er een tweede 'foto' gemaakt worden, gericht op de noodzakelijke competenties van verpleegkundigen. Daarmee kan worden vastgesteld welke assessmentinstrumenten hiervoor inzetbaar zijn, daarbij rechtdoend aan vooropleiding, vervolgopleidingen én werkervaringen. Dit is onder meer nodig voor de toekomstige BIG-registratie die onderscheid aanbrengt tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018