Gefaseerde en procesgestuurde aanpak

De functiedifferentiatie verpleegkundige beroepen betreft een complex onderwerp. Die complexiteit wordt o.a. veroorzaakt door de veelheid aan - vaak onderling samenhangende - aspecten in beroeps-, functie- en opleidingsprofielen.

Daarnaast zijn er op dit moment onduidelijkheden (de beroepsprofielen zijn nog niet formeel vastgesteld door de minister van VWS, het traject voorbehouden handelingen en het wetgevingstraject moeten nader uitgewerkt worden en er is nog discussie over de opleidingsprofielen) en ontbreekt het op landelijk niveau aan voldoende regie in dit dossier (wie is wanneer over welk onderwerp aan zet; wie zorgt voor coördinatie en communicatie). 

Gezien deze omstandigheden acht de stuurgroep het niet mogelijk en zinvol om op dit moment een volledig uitgewerkt plan van aanpak op te stellen. De stuurgroep heeft dan ook voorgesteld de aanpak  vooral procesgestuurd te laten zijn en nu te focussen op de eerste fase van het proces.

Rollen en toegevoegde waarde van het landelijk project NFU:  

  1. Agenderen: bewustwording, kansen, risico’s. En: wat schiet de patiënt hier uiteindelijk mee op? 
  2. Informeren: welke ontwikkelingen zijn er landelijk/regionaal? Wie is waar mee bezig?
  3. Faciliteren: welke instrumenten zijn te gebruiken? Bijv. assessment, zorgzwaarte bepalen. Welke kennis is elders al ontwikkeld over aanpak? 
  4. Uniformeren: welke landelijke kaders en afspraken zijn nodig (i.v.m. uitwisselbaarheid e.d.). Bijv. FUWAVAZ, eenheid van taal profielen, overgangsregeling

Het NFU-bestuur heeft op 27 mei 2016 het plan van aanpak vastgesteld. Tevens heeft het NFU-bestuur geconstateerd dat op korte termijn nader overleg en afstemming dient plaats te vinden met stakeholders (VWS, NVZ, onderwijsveld) over de eerder genoemde onduidelijkheden en de behoefte aan regie.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2017