Toekomstbestendige beroepen verpleging en verzorging

Januari 2016 heeft Doekle Terpstra, namens de stuurgroep, de eindrapportage van het project 'Toekomstbestendige beroepen binnen de verpleging en verzorging' aangeboden aan de Minister van VWS. In de eindrapportage zijn de beroepsprofielen van de hbo-verpleegkundige, de mbo-verpleegkundige en de verzorgende opgenomen, alsook de contouren van een overgangsregeling ter borging van de nieuwe beroepsprofielen. De overgangsregeling is noodzakelijk om wetsongelijkheid te voorkomen voor de ‘zittende’ verpleegkundigen in verband met wijziging van de wetgeving (Wet BIG).

De Wet BIG kent tot nu toe slechts één verpleegkundige, terwijl beroepsbeoefenaren op twee verschillende niveaus (mbo en hbo) worden opgeleid. Ook in de praktijk kennen de meeste zorgorganisaties maar één verpleegkundige functie. Dit maakt dat mbo-verpleegkundigen soms op hun tenen moeten lopen, terwijl de kennis van hbo-verpleegkundigen niet optimaal benut wordt. Door twee verschillende beroepsprofielen te maken en die in de Wet BIG te verankeren, gaat hier nu verandering in komen.

Het beroepsprofiel van de hbo-verpleegkundige is verzwaard om tegemoet te komen aan de steeds complexer wordende zorg. De hbo-verpleegkundige kan scherp analyseren en haar kennis en kunde aan het bed inzetten. Dit is belangrijk om te kunnen werken in zorgsituaties die onvoorspelbaar en complex zijn. Ook is de hbo-verpleegkundige bij uitstek de regisseur van het hele zorgproces. De mbo-verpleegkundige blijft een belangrijke speler in de zorgverlening, behoudt de huidige bevoegdheden, waaronder het zelfstandig uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen. Ze werkt vooral in situaties met een planbare en voorspelbare zorgvraag. Verder ligt er nu voor het eerst een breed gedragen beroepsprofiel voor de verzorgende, dat in lijn is met de beroepsprofielen van de hbo- en mbo-verpleegkundige. Verzorgenden verlenen persoonlijke zorg en begeleiding, veelal in de leefsituatie van de zorgvrager.

In het BIG-register staan 180.000 verpleegkundigen (2/3 MBO-opgeleid) ingeschreven waarvan er bijna 18.000 in de umc’s werkzaam zijn.

Aantal verpleegkundigen in de Universitair medische centra anno 2014

 

Verpleegkundige (EQF niveau 6)

6667

Verpleegkundige (EQF niveau 4)*

11063

Bron: AZW Toekomstverkenning
* betreft mbo-verpleegkundigen en inservice opgeleide verpleegkundigen

In de rapportage-Terpstra wordt gesproken over de beroepen verzorgende, mbo-verpleegkundige en hbo-verpleegkundige. Dit zijn de werktitels die gedurende het project gebruikt zijn. De stuurgroep-Terpstra heeft op eigen titel een voorstel gedaan voor de benaming van de drie beroepen. Het advies van de stuurgroep is te kiezen voor respectievelijk de beroepstitels Verzorgende IG, Basisverpleegkundige en Regieverpleegkundige.
Alle geconsulteerde partijen, waaronder de NFU, hebben aangegeven zich grotendeels dan wel volledig in de voorgestelde beroepsprofielen en de contouren van de overgangsregeling te kunnen vinden.

Minister Schippers heeft de eindrapportage doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Het rapport is in het Algemeen Overleg in februari besproken. Voor een aantal aspecten zoals de voorbehouden handelingen voor hbo-opgeleide verpleegkundige en de gespecialiseerde verpleegkundige en het overgangsrecht is nadere studie nodig. V&VN is gevraagd voor 1 juli 2016 een advies te geven aan het ministerie van VWS over de mogelijkheid om voor bepaalde voorbehouden handelingen een zelfstandige bevoegdheid van (specifieke groepen) hbo-opgeleide verpleegkundigen te laten gelden. Via het Brancheoverleg Zorg, waarin de vijf zorgbranches zijn verenigd, wordt branche input nader afgestemd.

Verder bereidt VWS op basis van de eindrapportage de voorgenomen wetswijziging voor. Deze zal in een consultatieronde (voorhang procedure) aan betrokken partijen worden voorgelegd.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2017