Tien ziekenhuizen en twee umc’s starten met implementatieprogramma ‘Beslist samen!’

Tien ziekenhuizen en twee umc’s starten met implementatieprogramma ‘Beslist samen!’
Het implementatieprogramma 'Beslist Samen!' dat 1 maart 2017 start, houdt in dat met behulp van subsidie van het Zorginstituut Nederland (ZIN) in de geselecteerde ziekenhuizen en umc’s een versnelling plaatsvindt om samen beslissen (zorgverlener en patiënt beslissen samen welke zorg het beste past) te implementeren. De kennis die binnen het project wordt ontwikkeld, wordt niet alleen ziekenhuisbreed, maar ook met andere ziekenhuizen gedeeld.
16 februari 2017

Een onafhankelijke beoordelingscommissie heeft de volgende ziekenhuizen en umc’s geselecteerd: Beatrixziekenhuis Rivas Gorinchem, Bernhoven, Bravis ziekenhuis, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Isala, CIRO, Reinier de graaf, Elkerliek ziekenhuis, Zuyderland Medisch Centrum, Flevoziekenhuis, Erasmus MC en het Maastricht UMC+. De overige 11 niet geselecteerde ziekenhuizen blijven onder meer betrokken via een digitaal leerplein, bijeenkomsten en nieuwsbrieven.

Toetsing en criteria
De door de ziekenhuizen ingediende plannen zijn beoordeeld op meerdere kwaliteitsaspecten zoals doelstelling; de mate waarin voor een heldere en realiseerbare doelstelling is gekozen die aansluit bij de doelstelling van het project, doelgroep; de mate waarin het plan aansluit op de doelgroepen en het gekozen zorgpad en de mate waarin het samen beslissen hierin een belangrijk onderdeel vormt. Een ander aspect was de methode en de veranderkundige aanpak, het gaat dan om implementeerbaarheid en haalbaarheid. Draagvlak en co-creatie speelden een rol bij de afweging, alsmede opschaalbaarheid; de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de kennisuitwisseling tussen de deelnemende ziekenhuizen en kennisoverdracht aan de niet deelnemende ziekenhuizen. Tot slot was beschikbaarheid van mensen, middelen en expertise een belangrijk criterium.

De beoordelingscommissie bestond uit Hannah Dijkhuis en Kees-Jan den Heijer van ZonMw, Jany Rademakers van Nivel/Maastricht University, Josine van der Kraan van Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Fred Boer van het LUMC en Haske van Veenendaal (projectleider Beslist samen!).

Vervolg
De geselecteerde ziekenhuizen gaan vanaf nu met de uitwerking van het plan van aanpak aan de slag. Ze worden daarbij geïnspireerd door de andere ziekenhuizen en ze ontvangen extra ondersteuning van experts en patiëntorganisaties. Het samenwerkingsproject duurt ongeveer een jaar en het doel is dat daarna de toepassing van Samen beslissen in de ziekenhuizen verder wordt uitgebreid.

Samenwerkende partijen
Het programma Beslist samen! wordt begeleid door een samenwerkingsverband van de Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), Zilveren Kruis en CZ groep (CZ). Het project sluit aan op de landelijke campagne Betere zorg begint met een goed gesprek. Vanuit deze campagne wordt veel ondersteunende informatie aangeboden en zijn diverse communicatiemiddelen beschikbaar (zie ook: www.begineengoedgesprek.nl)

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2017