Stuurgroep van NWA positief over extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie

Stuurgroep van NWA positief over extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie
Met een investeringsimpuls van 400 miljoen voor onderzoek en innovatie zet het kabinet een goede stap voor de broodnodige investeringen in de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en het verdienvermogen van Nederland. Bovendien wordt op een evenwichtige manier invulling gegeven aan deze impuls, zoals ook door de kenniscoalitie waarvan de NFU deel uitmaakt, wordt bepleit. Ook wordt hiermee armslag gegeven aan nieuwe samenwerkingsverbanden vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en het topsectorenbeleid, om zowel nieuwsgierigheid gedreven als thematisch onderzoek te verrichten.
20 oktober 2017

Het regeerakkoord bevat belangrijke voornemens voor investeringen in onderzoek en innovatie. “Het is heel goed nieuws dat deze coalitie bijna een half miljard per jaar uittrekt voor onderzoek en innovatie”, aldus de voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda, Louise Gunning. “Twee keer 50 miljoen incidenteel voor onderzoeksinfrastructuur, maar structureel 200 miljoen voor toegepast onderzoek en 200 miljoen voor fundamenteel onderzoek. Met de sterke koppeling tussen onderzoek en onderwijs leiden we ook de volgende generatie op. Nu kunnen we een groot deel van de kansen van de NWA verzilveren.”

Investeringsagenda
De Nationale Wetenschapsagenda (NWA), die mede door de NFU wordt vormgegeven, heeft gezorgd voor verbinding tussen de diverse partijen in wetenschappelijk onderzoek en innovatie en voor gezamenlijke programmering. Op basis van de NWA heeft de kenniscoalitie - werkgeversorganisaties en kennisinstellingen - vorig jaar een investeringsagenda gepubliceerd: een concreet plan voor extra investeringen van minstens een miljard euro in vernieuwend thematisch onderzoek (spankracht), én talent en onderzoeksfaciliteiten (draagkracht). De stuurgroep is positief over de weg die het kabinet hiermee inslaat. Het is een prachtige afsluiting van de Nationale Wetenschapsagenda als een zeer succesvol traject. De kenniscoalitie verbindt zich aan de verdere implementatie van de plannen uit de NWA en gaat graag in gesprek met de bewindspersonen over de besteding van de extra middelen in lijn hiervan.

Nationale Wetenschapsagenda
Het kabinet heeft in 2014 de kenniscoalitie opdracht gegeven een verbindende agenda voor onderzoek in Nederland te ontwikkelen. Door het opstellen van de Nationale Wetenschapsagenda zijn wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij rondom 25 routes dichter bij elkaar gekomen. Eind 2016 werd een eerste stap gezet in de implementatie van de agenda door een investering van 20 miljoen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de zogeheten Startimpuls. Hiermee werden consortia binnen drie onderzoeksthema’s ─ acht NWA-routes ─ in staat gesteld om urgente maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, economische vernieuwing te stimuleren en wetenschappelijke doorbraken te realiseren. Ook de andere 17 routes uit het Portfolio voor onderzoek en innovatie, rechtvaardigen een extra investering.

NFU-onderzoeksagenda nauw verbonden met de NWA
Een belangrijk deel van de ingediende vragen aan de Nationale Wetenschapsagenda ging over gezondheid en gezondheidszorg. De umc’s, betrokken bij het leeuwendeel van het onderzoek op dit terrein, hebben naar aanleiding van deze vragen in 2016 de handschoen opgepakt en voor de komende vijf jaar een Onderzoeksagenda naar Sustainable Health ontwikkeld. De drie centrale thema’s zijn: Preventie, Personalised medicine en Regeneratieve geneeskunde. Er liggen kansen om de komende jaren tot grote doorbraken te komen. Nederland kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.
Momenteel worden in breed samengestelde taskforce met vele experts vanuit de umc’s en daarbuiten kennisagenda’s opgesteld. Deze schetsen de stappen die in de nabije toekomst nodig zijn in het onderzoek om deze onderwerpen tot volle wasdom te brengen. Een van die kennisagenda’s betreft de kennis over preventie en sluit aan bij de wens van de nieuwe regering (en het veld) om tot een preventieakkoord te komen.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2017