Onderhandelingen nieuwe cao

Onderhandelingen nieuwe cao
Naast samenwerkingsverband en belangenbehartiger is de NFU ook de werkgeversorganisatie van de umc’s. Eind maart 2013 verwacht de NFU een nieuwe cao umc af te sluiten. In dit cao nieuwsbericht wordt aangegeven hoe de umc’s door middel van een goed personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid ervoor willen zorgen dat zij hun belangrijke rol in de Nederlandse gezondheidszorg kunnen blijven vervullen, nu en in de toekomst.
Persbericht, 
30 januari 2013

Goede en vooruitstrevende werkgever
De umc’s zijn ervan overtuigd dat juist zij kunnen helpen de kostentoename in de zorg te beperken en de opbrengsten te verhogen, bijvoorbeeld door innovatie en wetenschappelijk onderzoek. En dat kan alleen met elkaar. De umc’s hebben u nodig; u en al die andere umc’ers die tevreden én naar beste kunnen werken en die zich daarbij blijven ontwikkelen. De werkgevers vragen inzet en prestaties van u, maar hebben u ook veel te bieden.
Medewerkersonderzoeken laten keer op keer zien dan umc-medewerkers tevreden en betrokken zijn. Het arbeidsvoorwaardenpakket van de umc’s biedt een goed salaris en is vooruitstrevend, neem als voorbeeld de jaarurensystematiek en het persoonlijk budget gericht op ontwikkeling. Veel aandacht wordt ook gestoken in het bevorderen van een volwaardige arbeidsrelatie; tussen leidinggevenden en medewerkers en tussen werkgevers en werknemers. Een belangrijk middel in het bewerkstelligen van die gelijkwaardige verhouding is het bevorderen van persoonlijk leiderschap en de dialoog (zie ook www.umcdialoog.nl.

Van verzorgend naar faciliterend
De umc’s willen een aantrekkelijke en vooruitstrevende werkgever voor hun werknemers blijven. De umc’s willen het arbeidsvoorwaardenbeleid de komende jaren doorontwikkelen van verzorgend naar een meer faciliterend en voorwaardenscheppend beleid. In zo’n beleid past een volwaardige arbeidsrelatie waarin de werknemer zelf initiatieven neemt. Vanzelfsprekend is het aan de werkgever om uitnodigend en faciliterend te zijn voor medewerkers zodat u optimaal kan blijven presteren en een positieve bijdrage kan leveren aan de kerntaken van de umc’s.

Het ontwikkelend personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid dat de umc’s voor ogen staat kenmerkt zich door:
- een blijvend sterk en goed arbeidsvoorwaardenpakket;
- expliciete aandacht voor persoonlijk leiderschap, ontwikkeling en dialoog;
- diversiteit, maatwerk en onderscheid durven maken op basis van prestaties.

Afspraken nieuwe CAO umc
Zoals u weet worden iedere paar jaar de afspraken tussen werkgevers en werknemers vastgelegd in een zogenoemde collectieve arbeidsovereenkomst; afgekort cao. De huidige CAO umc loopt af op 1 april 2013. Begin februari 2013 starten de onderhandelingen met de werknemersorganisaties, de zogenoemde centrales van overheidspersoneel. In de CAO umc die partijen met elkaar afsluiten, willen de umc’s graag komen tot afspraken die recht doen aan de volgende uitgangspunten:
- Een verantwoorde loonsverhoging die maakt dat de umc’s een aantrekkelijke werkgever blijven, maar die ook past bij het huidige economisch tij. De bekostiging van de kerntaken van de umc’s op het terrein van academische zorg, opleiden en onderzoek staan onder grote druk en gaat gepaard met ingrijpende bezuinigingen. De ruimte voor loonstijging is hierdoor beperkt. Daarbij moet uit de beperkte loonruimte ook de verhoging van de ABP-pensioenpremie worden gefinancierd.
- Alle medewerkers krijgen de mogelijkheid zich steeds verder te ontwikkelen: dat kan met het persoonlijk budget, waarbij de werkgevers voor lager betaalden het te besteden bedrag willen verhogen en hierbij geen onderscheid meer willen maken tussen fulltime en parttime contracten.
- Het werken van onregelmatige diensten wordt eerlijk over de verschillende generaties verdeeld. Hierbij is er overleg binnen teams en begrip voor bijzondere situaties en belastbaarheid van de individuele medewerkers. Medewerkers krijgen in samenspraak en goed overleg met directe collega’s zoveel mogelijk invloed op het samenstellen van hun roosters.
- Het motto ‘van werk naar werk’ is leidend. Dat betekent dat de umc’s staan voor goede en zorgvuldige begeleiding naar nieuw werk op het moment dat een huidige baan onverhoopt ophoudt.
- In de nieuwe CAO umc willen de werkgevers aansluiten bij veranderende wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen.

De volledige nota van inzet van de NFU/umc’s vindt u hier.

De nieuwe CAO umc wordt naar verwachting eind maart 2013 afgesloten. Uiteraard volgt dan weer informatie.

NFU

Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018