Omzetmonitor Ziekenhuiszorg maakt vergrijzing zichtbaar

Omzetmonitor Ziekenhuiszorg maakt vergrijzing zichtbaar
In 2016 zijn meer patiënten in de Nederlandse umc’s en ziekenhuizen behandeld dan in 2015. Het gaat daarbij met name om oudere patiënten. Dit blijkt uit het onlangs verschenen DHD-rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2016, dat in opdracht van de NFU en NVZ is opgesteld. De totale kosten van de behandelingen in ziekenhuizen zijn gestegen, maar blijven binnen de afspraken van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord.
22 december 2017

Het aantal patiënten is in 2016 met 1,7% gegroeid, terwijl het aandeel 65-plussers met 2,9% toenam. De groei van het aantal oudere patiënten zal zich de komende jaren voortzetten. Het aantal 65-plussers neemt toe van 3,2 miljoen op dit moment naar 4,8 miljoen in 2040. De patiënten in het ziekenhuis vergrijzen mee, waardoor de zorgkosten flink zullen stijgen. De zorgkosten liggen voor 65-plussers namelijk gemiddeld drie keer hoger.

Gemiddelde kosten behandeling lager
Terwijl de totale kosten van behandelingen in het ziekenhuis zijn gestegen, gaven de gemiddelde kosten van een behandeling een lichte daling te zien. Meer patiënten kregen in 2016 de diagnose huidkanker, prostaatkanker of borstkanker. Maar doordat de diagnose steeds vroeger kan worden gesteld, is de behandeling van deze patiënten minder zwaar. Gemiddeld gaat het dus om een stijging van lichtere behandelingen. 

Beperkte groei van zorguitgaven
Een andere conclusie is dat de groei van de ziekenhuiszorg in 2016 binnen de afspraken van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord is gebleven. Na het doorvoeren van correcties blijken de zorguitgaven met gemiddeld 0,95% gestegen, dat wil zeggen onder de toegestane jaarlijkse groei van 1%. Saillant detail is dat de umc’s en veel ziekenhuizen meer zorg leveren dan vooraf met zorgverzekeraars is afgesproken. Deze extra zorg wordt vaak niet of niet volledig vergoed. De omvang van de niet-vergoede zorg wordt wel kleiner. De afgelopen jaren ging het in totaal om 1 miljard euro, in 2016 om een half miljard. 

Kosten dure geneesmiddelen 
De kosten voor dure geneesmiddelen stegen in 2016 met 100 miljoen euro naar 1,8 miljard. Deze groei is hoger (6%) dan de landelijk afgesproken gemiddelde groei van 1% en werd voornamelijk veroorzaakt doordat meer patiënten een duur geneesmiddel gebruikten. In de umc’s steeg het aantal patiënten dat dure geneesmiddelen gebruikt van 43.300 naar 45.400, terwijl de gemiddelde kosten voor de dure middelen stegen van €13.100 naar €13.690. In totaal namen de kosten voor dure geneesmiddelen in de umc’s met 9,6% toe. 
Tegelijkertijd wordt door het goed inkopen van medicijnen de prijs van een aantal middelen ook verlaagd. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de ontstekingsremmers TNF-alfaremmers. 

De omzetmonitor wordt door Dutch Health Data (DHD) sinds 2012 uitgevoerd. De monitor is gebaseerd op de data van 60 ziekenhuizen en universitair medische centra. 


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018