Internetconsultatie Wet BIG II gestart

Internetconsultatie Wet BIG II gestart
Het ministerie van VWS wil de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG II) op een aantal onderdelen aanpassen. De wetswijziging volgt op de conclusies en aanbevelingen van de tweede evaluatie van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidzorg (Wet BIG) in 2013. Belanghebbenden kunnen tot 18 februari 2018 reageren op het wetsvoorstel via een internetconsultatie.
10 januari 2018

Het wetsvoorstel omvat:

  • invoering van het beroep van orthopedagoog-generalist in de Wet BIG
  • invoering van het beroep van regieverpleegkundige in de Wet BIG
  • het actualiseren van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige
  • het uitbreiden van de eisen tot herregistratie
  • het beleggen van de adviestaak Zorginstituut Nederland in het kader van nieuwe beroepen Wet BIG
  • het actualiseren van het deskundigheidsgebied van de apotheker.

Twee verpleegkundige beroepen
Eén van de nieuwe elementen in de wet BIG is de opname van het beroep regieverpleegkundige. Dit betekent dat er straks twee verpleegkundige beroepen zijn opgenomen: de verpleegkundige (mbo niveau of NLQF 4) en de regieverpleegkundige (hbo niveau of NLQF 6). Ook het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige wordt herzien in de wet. Het is voor zorgorganisaties zaak om het onderscheid tussen de mbo- en hbo- opgeleide verpleegkundigen verder vorm te geven door functiedifferentiatie.

Opname orthopedagoog-generalist in wet BIG
In het conceptwetsvoorstel staat de opname van de orthopedagoog-generalist, dat daarmee een artikel 3 beroep wordt in de wet BIG. Aan de voorwaarden die hieraan gesteld worden is volgens VWS voldaan: de beroepsuitoefening van de orthopedagoog-generalist is gericht op de individuele gezondheidszorg en de orthopedagoog-generalist neemt een voldoende te onderscheiden positie binnen de individuele gezondheidszorg in. Voor zover orthopedagogen niet in de jeugdhulp werkzaam zijn, wordt er nu niet voorzien in borging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Met de invoering van het beroep in de wet BIG wordt beoogd deze tekortkoming opgeheven.

Uitbreiding herregistratie-eisen
Tevens beoogt men een uitbreiding van herregistratie-eisen met deskundigheidsbevorderende activiteiten. De beoogde uitbreiding van de herregistratie-eisen met deskundigheidsbevorderende activiteiten heeft aanzienlijke impact, omdat deze eisen zullen gaan gelden voor alle artikel 3 beroepen.

NFU zet in op gezamenlijke reactie
De inzet van de NFU is om samen met de andere brancheorganisaties in de zorg (BOZ) met een gezamenlijke reactie te komen op het ontwerp wetsvoorstel. De zorgbranches hebben eerder al gezamenlijk opgetrokken bij de pre-consultatie. In de bestuursvergadering van eind januari van O&P en directeuren P&O zal deze reactie worden besproken. Vervolgens vindt vaststelling plaats door de vijf zorgbranches. Begin februari wordt de gezamenlijke reactie ingediend en dan zal deze ook beschikbaar gesteld worden via de website van de NFU.

Internetconsultatie Naast de inzet van de NFU staat het iedereen uiteraard vrij om te reageren op deze internetconsultatie, maar vanuit de zorgbranches is het meest effectief om met een duidelijke en gezamenlijke reactie te komen. Belanghebbenden hebben tot 18 februari 2018 de gelegenheid om via een internetconsultatie te reageren op het conceptwetsvoorstel.  

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018