De infrastructuur voor innovatief samenwerken

De infrastructuur voor innovatief samenwerken
Verbinden. Over de muur kijken. Netwerken. De toverwoorden van de bijeenkomst die de acht decanen van de umc’s op de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden organiseerden. Een jaarlijks terugkerend evenement, de ene keer in Brussel georganiseerd, de andere keer in Den Haag. Niet in de laatste plaats om de band met beleidsorganisaties te verstevigen. Beleidsmedewerkers van voor de umc’s relevante ministeries van VWS, OCW en EZ schoven aan bij een tiental presentaties en namen deel aan de aansluitende discussies.
2 maart 2017

Centraal tijdens de bijeenkomst stonden urgente maatschappelijke uitdagingen zoals de betaalbaarheid van de zorg, de toename van het aantal chronisch zieken én gezondheid als belangrijk nieuw uitgangspunt. De Onderzoeksagenda naar Sustainable Health, die voortborduurt op de Nationale Wetenschapsagenda laat zien hoe de umc’s wetenschap en onderzoek inzetten om geschetste problemen het hoofd te bieden. Interdisciplinaire samenwerking binnen en buiten de muren van de umc’s staat daarbij voorop. De prioriteiten gezondheidszorgonderzoek, preventie en regeneratieve geneeskunde passeerden de revue. Evenals de voor de umc’s kenmerkende verwevenheid tussen onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg; subliem geïllustreerd aan de hand van zeldzame aandoeningen.

Infrastructuur
Voor alle aandachtsgebieden van de umc’s is een goede nationale infrastructuur essentieel. Of het nu gaat om expertise voor de opbouw van een goed onderzoek, methodologische ondersteuning, kennis van databases en verwerking van gegevens of gebouwen, apparaten, data, biobanken én alle hiermee samenhangende onderlinge verbanden en afspraken. Onderzoek met grote hoeveelheden data, waar uiteindelijk beperking van de kostenstijging in de zorg behaald kan worden, hangt op een stevige infrastructuur. Omdat het een voorwaarde betreft waar niemand tegen kan zijn, riepen de decanen op hieraan steun te geven. Als lid van de kenniscoalitie en medeondertekenaar van het Nationaal Plan Open Science onderstrepen de umc’s het belang dat zij hechten aan een optimale infrastructuur.

Samenwerken
Regionale samenwerking tussen ouderen, onderzoekers en diverse partijen op gebied van wonen, welzijn en zorg, vormt de basis van het succes van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Samen optreden heeft inmiddels ook al vergaand vorm gekregen binnen regeneratieve geneeskunde. Gezondheidsfondsen, ministeries, regionale overheden, de topsector LSH, umc’s en universiteiten geven eind maart 2017 gezamenlijk de aftrap voor RegMed XB. Overigens was regeneratieve geneeskunde ook het onderwerp van een reguliere masterclass, gericht op beleidsvoorbereiding, die de NFU voor VWS verzorgde.

Op het vlak van preventie ontwikkelt een taskforce een landelijke agenda voor wetenschappelijk preventieonderzoek. Brengt zij bestaande initiatieven bij elkaar en stelt een onderbouwing, uitwerking en bestedingsplan op voor vereiste investeringen. Want naast het initiëren van nieuwe vormen van samenwerken wordt ook gezocht naar nieuwe manieren van financiering van onderzoek.

Onderwijsinnovatie
Een van de sprekers gaf aan dat je ontdekkingen niet kunt bestellen, maar wel kunt stimuleren. Een goede opleiding is daarvoor cruciaal. Zo ontmoeten in de opleiding klinische technologie Newton en Darwin elkaar en wordt de ingenieur in nauw contact gebracht met de arts. Bovenal is de opleiding tot medisch specialist hoe dan ook bron van een kentering in de patiëntenzorg. Want leek vroeger de hoogleraar met zijn discipline centraal te staan, tegenwoordig vormt de klacht van de patiënt het uitgangspunt in de opleiding. Niet alleen de professor ‘legt uit’, maar het hele umc helpt mee bij de vorming van de arts van de toekomst. Patiëntcontact voert van meet af aan de boventoon. Op weg naar zorg met werkelijk toegevoegde waarde voor de patiënt.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018